Disclaimer

Maar Natuurlijk besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Maar Natuurlijk streeft ernaar de website zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden en informeert de gebruiker zo goed mogelijk. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wij streven er naar dat alle informatie op de site juist en volledig is. De informatie die wordt aangeboden is bedoeld voor algemeen gebruik en kan niet worden gehanteerd als een vervanging voor persoonlijk advies.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Maar Natuurlijk is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Maar Natuurlijk is evenmin aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen bij gebruik van de gegevens die vermeld staan op de webpagina en Maar Natuurlijk kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website.

Maar Natuurlijk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of informatie.

E-mail

Maar Natuurlijk garandeert niet dat e-mails die aan Maar Natuurlijk worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Maar Natuurlijk te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Maar Natuurlijk heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Maar Natuurlijk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Ik ben geen arts

Wij, Maar Natuurlijk, zijn geen artsen, stellen geen diagnoses, behandelen geen ziektes, schrijven geen medicatie voor en geven geen medische adviezen. Ook al zijn essentiële oliën van Young Living veilig te gebruiken, we raden je altijd aan om wanneer je onder behandeling van een arts bent, bij medische of psychische klachten, in geval van zwangerschap of wanneer je voorgeschreven medicatie gebruikt, eerst je behandelend arts te raadplegen, voordat je overgaat tot het gebruik van de oliën.

Elke suggestie die op deze website gemaakt wordt is enkel en alleen van toepassing op de essentiële oliën van Young Living en dient niet opgevolgd te worden met een ander merk essentiële olie.